دریافت گواهینامه های بین المللی رضایتمندی و رسیدگی به شکایت مشتریان

1491824 توسط شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفت؛ دریافت گواهینامه های بین المللی رضایتمندی و رسیدگی به شکایت مشتریان

 شرکت فلزتدارک فولاد مبارکۀ اصفهان پس از اجرای موفق دستورالعملهای مربوطه، موفق به اخذ گواهینــــــــــامههای بینالمــــــــللی رضــــایت مشـــــتری (ISO10002:2018) و  رسیدگی به شکایات مشتریان (ISO10004:2018) از شرکت بازرسی SGS شد.
 
محمدحسین قورچانی مدیرعامل شرکت فلزتدارک فولاد مبارکۀ اصفهان ضمن تأیید این خبر گفت: فرایند ممیزی در تاریخ چهاردهم مردادماه سال جاری با رعایت کلیۀ پروتکلهای بهداشتی برگزار شد.
وی ضمن قدردانی از همکاری تمامی واحدها اذعان داشت: دریافت این دو گواهینامه گام مهمی در جهت حرکت این شرکت بهسوی مشتریمداری در عرصههای بازرگانی و تجاری است و امکان رسیدگی به بازخوردهای مربوطه را بهصورت مطلوب فراهم میسازد.
وی خاطرنشان کرد: استاندارد ISO10002:2018  راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد در فرایند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمانها اعم از تجاری، غیرتجاری و حتی تجارت الکترونیک است و ISO10004:2018 استانداردی است که برای دستیابی به رضایت مشتریان از خدمات و تولیدات سازمانها طراحی شده و بهکارگیری این استاندارد از طریق طبقهبندی نیازهای مشتریان باعث حرکت سازمان به سمت مشتریمداری و رضایت مشتریان میشود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار و رویدادها دریافت گواهینامه های بین المللی رضایتمندی و رسیدگی به شکایت مشتریان